Onderzoek naar formatief evalueren

De Univer­siteit Twente en de Univer­siteit Antwer­pen doen in het kader van een Euro­pees project onder­zoek naar hoe het forma­tief evalue­ren vorm krijgt in de wiskun­deles. Om dit te meten, hebben zij een vragen­lijst ontwik­keld en om deze vragen­lijst te testen, zijn zij op zoek naar 200 wiskun­dedocen­ten in Neder­land en Vlaande­ren die de vragen­lijst voor willen invul­len.

De bevraging is anoniem en neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag en kan online worden ingevuld via deze link

Onder de deelnemers (die hun e-mailadres meedelen) worden een aantal boeken verloot…

Jitske de Vries (j.a.devries@utwente.nl)
Roos van Gasse (roos.vangas­se@uantwer­pen.be)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.